درباره ما

شرکت مهندسی زیست پایش همگام با ارتقاء استاندارهای زیست محیطی وبا توجه به تقاضای روز افزون صنایع کشور و مشکلات ناشی از آلودگی صنعتی در شهرهای بزرگ و وجود مشکلات مختلف زیست محیطی در عرصه های موجود در سطح کشور ، منجمله آلودگی رودخانه ها ،تخریب عرصه های طبیعی وتالاب ها ،کاهش کیفیت در هوا،خاک وسایر بخش های محیط وهمین طور مسائل ومشکلات زیست محیطی موجود در کارخانجات ومراکز صنعتی ، با هدف ارائه خدمات مهندسی و مدیریت محیط زیست تاسیس گردیده است.واحد آزمایشگاه این شرکت به عنوان اولین آزمایشگاه معتمدخصوصی در استان و با توجه به استقرار استانداردISO/9001:2008و ISO/IEC17025:2005وبا بهره گیری از نیروهای متخصص ونیز پیشرفته ترین تجهیزات آزمایشگاهی ،در زمینه سنجش آلاینده های محیط زیست فعالیت می نماید.هدف از تاسیس این آزمایشگاه تسریع و کاهش هزینه های مربوط به انجام خوداظهاری زیست محیطی صنایع می باشد.این آزمایشگاه افزایش سرعت، دقت و کیفیت خدمات قابل ارائه و همچنین استفاده از نیروهای متخصص و آموزش مداوم پرسنل در خصوص الزامات خاص آزمونها, شناسایی نقاط و فرصتهای نیازمند و یا مستعد بهبود و تعریف پروژه های بهبود را سرلوحه امور خود قرار داده است.در نهایت شرکت زیست پایش در زمینه شناسائی و اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی، ارائه و اجرای طرحهای کنترل و کاهش این آلاینده ها ، مشاوره در امر استقرار سیستمهای مدیریت زیست محیطی (ISO-14000) ، ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) ، ایمنی و بهداشت صنعتی (HSE)  آماده ارائه خدمات می باشد.