خدمات شرکت

زمینه فعالیت:

ارائه کلیه خدمات مشاوره مهندسی ومدیریت زیست محیطی

پایش واندازه گیری آلاینده های محیط زیست

ارائه کلیه خدمات در زمینه محیط زیست از جمله اخذ مجوزهای زیست محیطی ، رفع مشکلات زیست محیطی صنایع و ...

تحلیل فرآیند احتراق ،کنترل و کاهش مصرف سوخت در مشعل های حرارتی ...

انجام پروژه های کاهش،کنترل و حذف آلایند ه ها از منابع محیط زیست وکارگا هی

امکان سنجی فنی ،اقتصادی و زیست محیطی نصب سیستم های کنترل آلاینده ها مثل بگ فیلتر،سیکلون،تصفیه خانه ها...

نصب سیستم های کنترل آلاینده ها از جمله بگ فیلتر،سیکلون،تصفیه خانه ها...

نصب سیستم اندازه گیری ON-LINE برای سنجش غبار،گاز و پارامترهای آب

انجام وآماده سازی طرحهای جامع کاهش آلودگی منابع  هوا در مناطق صنعتی وشهری

انجام ارزیابی کمی وکیفی وبررسی فرآیندی وتعیین نوع و احتمال ومیزان انتشار آلایند های محیط زیست

مشاوره و انجام پایش زیست محیطی (EMP)در راستای طرح خوداظهاری والزامات استاندارد ISO 14001

مشاوره در خصوص اجرای بند الف ماده61 دستورالعمل طرح خود اظهاری

نمونه برداری وآنالیز کلیه پارامترهاآلاینده ها هوای محیط وخروجی از منابع ثابت ومتحرک

امکان سنجی ،مطلاعات اولیه،طراحی پایه و تفصیلی،سیستمهای پیش تصفیه وتصفیه آب وفاضلاب(شهری وصنعتی)

انجام ارزیابی کمی وکیفی وبررسی فرآیندی وتعیین نوع واحتمال و میزان دورریز آلاینده های فاضلاب

انجام مطالعات جامع در خصوص استفاده مجدد از آبهای دور ریز در صنایع

بررسی ورفع مشکلات تصفیه خانه آب وفاضلاب (مهندسی مجدد)

انجام خدمات شناسایی کمی وکیفی ((inventory ومدیریتی پسماندهای خطرناک و صنعتی ویژه و روشهای کنترل ،تصفیه، کاهش آلودگی ومدیریت جامع مواد زائد

انجام استقرار مدیریت پسماندصنعتی وخطرناک وشهری

انجام برنامه عملیاتی پسماندهای صنعتی براساس قانون مدیریت پسماندها و آیین نامه اجرایی مربوطه

ارائه خدمات مشاوره ای و مطالعات در زمینه بازیافت مواد ومنابع

انجام و آماده سازی طرحهای جامع کاهش آلودگی منابع خاک در مناطق صنعتی وشهری و کشاورزی و رودخانه ها